Mednarodna konferenca
SLO ENG
Četrtek, 17. april 2014
M hotel Ljubljana

Navodila avtorjem prispevkov

 
Članke objavljamo praviloma v slovenščini, članke tujih avtorjev pa v angleškem, hrvaškem ali srbskem jeziku. Besedilo naj bo jezikovno skrbno pripravljeno. Pred pošiljanjem prispevka priporočamo, da preverite jezikovno korektnost besedila. 

Članek bosta strokovno pregledala dva recenzenta.
Zbornik prispevkov bo objavljen v elektronski obliki na CD-ju in na spletni strani konference.


Navodila za oblikovanje besedila članka

Vzorčna datoteka v urejevalniku besedil Word z vsemi nastavitvami za oblikovanje članka:


Smernice avtorjem za pripravo kakovostnih člankov

Smernice v nadaljevanju so namenjene avtorjem v pomoč pri pripravi čim bolj kakovostnih prispevkov. Prispevek naj prikaže novosti na področju praktičnih rešitev pri uporabi orodij informacijsko telekomunikacijskih tehnologij oz. nova spoznanja in modele kognitivne znanosti in problematiko zavesti.

Pri recenziji člankov upoštevamo naslednje kriterije: aktualnost teme, način predstavitve, strukturiranost in organizacijo članka, strokovnost in razumljivost besedila, pri znanstvenih člankih pa tudi metodološko ustreznost.

Naslov članka

Naslov skrbno izberite, saj z njim pri bralcu vzbudite zanimanje za vsebino članka. Naslov naj bo kratek in jedrnat ter naj primerno opredeli vsebino, ki jo obravnavate v članku.

Povzetek

Povzetek naj bo napisan v 5-10 stavkih (do 150 besed), ki opisujejo ključne vsebine prispevka. V povzetku povzemite celotno vsebino od uvoda do zaključka. Vsebovati mora problematiko, idejo, namen, cilje, način reševanja in bistvene ugotovitve ter sklepe. Pri znanstvenih člankih naj vsebuje tudi dosežene rezultate raziskave. Povzetek pripravite zares skrbno, saj je poleg naslova to najbolj brani del članka. Naj bo kratek in jedrnat. Izogibajte se kraticam in okrajšavam, pišite v tretji osebi.

Uvod

Uvod naj opiše glavni problem, namen in cilje članka. Prispevek naj v uvodu prikaže, kaj je avtorja vodilo v uporabo IKT pri svojem delu oziroma v nov raziskovalni projekt. Na koncu uvoda nakažite, kako boste v nadaljevanju obravnavali prikazano problematiko.

Osrednji del besedila

V osrednjem delu naj se avtor omeji samo na praktične dejavnosti in nova spoznanja, ki jih je izvajal oziroma do katerih je prišel, da bodo bralci prispevkov znali razbrati nove kvalitete (praktične ali teoretične) in nove pristope, ki jih je avtor želel predstaviti v prispevku.

Besedilo vsebinsko strukturirajte glede na vrsto članka, razbijte ga na ustrezno dolge in vsebinsko zaključene razdelke. V članek ne vključujte vsebin, ki ne prispevajo k odgovoru na izbrano problematiko, četudi se vam zdijo zanimive. Programskih rešitev ne opisujte preveč podrobno (npr. menijev). Izogibajte se pretiranemu naštevanju (npr. cele strani alinej).

Posebno bodite pozorni na uporabo relevantne literature, na podkrepitev trditev in ugotovitev s sklicevanjem na literaturo ali z lastnimi dognanji. Presodite primernost navedb, ki ste jih uporabili, zlasti iz literature in virov ponudnikov tehnologije oziroma rešitev.

Uporaba slik in tabel lahko bistveno prispeva k jedrnatosti, razumljivosti in zanimivosti članka. Zgradba tabel in grafov naj bo preprosta in pregledna. Prikaz podatkov je bolj priporočljiv s slikami (grafikoni) kot v tabelah. Slike in tabele morajo besedilo dopolnjevati, zato se v članku sklicujte nanje in jih opišite.

Pri podatkih, trditvah in ugotovitvah, ki niso neposreden rezultat vašega dela, citirajte vire, ki jih navedete v seznamu uporabljene literature in virov na koncu članka. S tem ustrezno poudarite trditve in ugotovitve, ne lastite si dosežkov drugih, hkrati pa usmerjate bralca na dodatno literaturo. Upoštevajte avtorske pravice objavljenih del (npr. pri slikah).

Prispevajte k uveljavljanju strokovnih izrazov v slovenskem jeziku. Če se v članku sklicujete na več virov, ki uporabljajo različno terminologijo, v članku izraze poenotite (ne uporabljajte različnih izrazov za isti pojem).

Zaključek

V zaključku jedrnato navedite bistvene ugotovitve, prednosti in pomanjkljivosti predlaganih rešitev ali ugotovitev, omejitve, odprte probleme ter predloge za prihodnje strokovno in raziskovalno delo. Zaključek naj ne bo povzetek članka.
Vsebino dela je v zaključku možno združiti z izbranimi deli drugih avtorjev.

Literatura

Skrbno izberite literaturo, ki jo boste uporabili. V seznamu navedite le v članku uporabljeno literaturo, na katero se sklicujete.
Uporabljena literatura se v besedilu navaja s priimkom avtorja in letnico izdaje.
Primeri: (Melton, 2002, str. 55); (Schacher in Neumann, 2003), (Melis et al., 2003).

Seznam literature naj bo na koncu članka v abecednem vrstnem redu. Primeri:
[1] Melis, E., Weber, M., Andres, E. (2003) »Lessons for (pedagogic) usability of eLearning system«. Proceedings of World Conference on ElLearning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (str. 281-284). Chesapeake, VA, USA: AACE
[2] Melton, R.F. (2002): »Planning and developing open and distance learning: A quality assurance approach«. London/New York: RoutledgeFalmer.
[3] McGorry, S. Y (2003): »Measuring quality in online programs«. The Internet and Higher Education, vol. 6, no. 2, 159-177.

Internetna stran, posamezna:
[4] Prodi, Romano. 2001. An Enlarged and More United Europe, A Global Player: Challenges and Opportunities in the New Century. Dostopno prek: http://www.europa.eu.int/comm/laeken_council/ bruges_en.htm (9. september 2002).

Internetna stran, celotna:
[5] World Health Organization. Dostopno prek:
http://www.who.int (17. junij 2006).

Internetna stran, ni avtorja:
[6] Splošna deklaracija človekovih pravic. 1948. Dostopno prek:
http://www.unhchr.ch/ udhr/lang/slv.htm (10. julij 2005).

Članek iz e-revije:
[7] Makiya, Kanan. 2008. How Did I Get Iraq Wrong? Slate, 17. marec. Dostopno prek:
http://www.slate.com/id/2186763 (19. april 2008).

 

Vrste člankov

Znanstveni članki

Obsegajo naj do 14 strani  in naj vsebujejo vse značilne dele, ki opredeljujejo raziskovalni proces: uvod, metode (s podpoglavji, opis vzorca, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultati, razprava, zaključek in literatura. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični, kjer se predvideva, da podrobno preučijo in kritično analizirajo določene modele in teorije.

Ugotovitve morajo biti predstavljene v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, ugotovitve pa preverijo.
Članek mora vsebovati pregled dosedanjih dognanj na področju raziskovanja, t.j. pregled (znanstvene) literature področja, ki ga obravnava članek in obsežnejšo predstavitev osnovnih pojmov področja, ki ga pokriva članek.

Strokovni članki

Strokovni prispevki naj obsegajo do 7 strani in ni potrebno, da so napisani v skladu z metodologijo raziskovalnega dela.

Namen strokovnih člankov je predstaviti dosežek ali temo, ki predstavlja novo kakovost za strokovnjake, ki delujejo v praksi na področju IKT. Dosežki in teme, ki jih predstavljajo strokovni članki, vključujejo projekte, metode in tehnike, študije primera, uporabo standardov in vpeljavo ogrodij, nove tehnologije itd.

Strokovni članek mora imeti jasno praktično komponento, ki bo strokovnjakom na področju IKT ali uporabnikom IKT pomenila novo vrednost.